wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Reklamacja i zwroty

Reklamacja i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY


W przypadku problemów technicznych z zakupionym przedmiotem prosimy najpierw o kontakt z naszym działem serwisu. W zdecydowanej większość problem udaje się rozwiązać poprzez kontakt e-mail
z klientem. 

W przypadku kontaktu z działem serwisu proszę o podanie następujących informacji:

1-Data zakupu
2-Przedmiot zakupu- najlepiej numer katalogowy
3-Opis występującego problemu- jak najbardziej szczegółowy


Kontakt z działem serwisu:

1-Poprzez formularz reklamacji dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie www.am-protectbaby.pl
2-Zgłoszenie za pośrednictwem e-mail: biuro@am-protectbaby.pl
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo w terminie 14 dni odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia, przez Państwa lub wskazaną osbę trzecią inną niż przewoźnik, rzeczy w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpeinia od umowy należy poinformwac nas ( AMPrtotect Aldona Miksiewicz Sarmacka 20/55 02-972 Warszawa) o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy ( pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie można złożyć na załączonym formularzu.  

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku skorzysta przez Państwa z prawa odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia. Środki są zwracane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty przy pierwotnej transkacji chyba że zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. Wybór innego sposobu nie skutkuje dodatkowymi kosztami dla kupującego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

Mają Państwo obowiązek odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin zostanie zachowany jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Koszt zwrotu towaru obciąża Państwa.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Adresat: AMProtect Aldona Wyszomirska, ul. Sienkiewicza 13A, 36-200 Brzozów
Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .................................................. Data zawarcia umowy .................................................. Imię i nazwisko ........................................................... Adres ......................................................................... Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ..................................


INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).  

Jeżeli kupujący wykryje wadę w zakupionej rzeczy ma prawo:
-złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
-złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.  
-żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
-żądać usunięcia wady

Po złożeniu stosownego oświadczenia sprzedawca ustosunkuje się do niego w terminie 14 dni

Obowiązkiem kupującego jest dostarczenie rzeczy wadliwej na swój koszt na adres:
AMProtect Aldona Miksiewicz ul. Sienkiewicza 13a 36-200 Brzozów.


Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.  
Ponosimy koszt wymiany lub naprawy z wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. 
W takiej sytuacji obowiązani będziecie Państwo ponieść koszty demontażu lub ponownego montażu w takim zakresie, w jakim koszty te przekraczają cenę rzeczy. Kupujący może też dokonać demontażu i ponownego zamontowania rzeczy we własnym zakresie i wówczas przysługuje mu uprawnienie do żądania od nas zapłaty części kosztów zdemontowania i ponownego zamontowania rzeczy do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.  
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana roku od momentu jej wydania.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży byłą rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Państwu rzeczy.  
Wyjątek: Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
Odpowiedzialność za wady prawne  jest w istocie taka sama,a czas na zgłoszenie rozpoczyna się od dnia w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady a okres przedawnienia biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą.  
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: biuro@am-protectbaby.pl 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl